Blue Flower

 

O programie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
  

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

WROCŁAWSKI  TRENER OSIEDLOWY 2021

 

Głównymi celami Programu są :

 1. zwiększenie ilości dzieci i młodzieży w bezpieczny, zorganizowany sposób spędzającej wolny czas w sportowy sposób
 2. poprawa bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych  i terenach zielonych
 3. zwiększenie samorządności młodzieży
 4. zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wśród niej samej, a także wśród rodziców, instytucji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, sponsorów i innych osób
 5. współorganizacja przez uczestników Programu :

WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH DYSCYPLINY NIE OLIMPIJSKIE

- WROCŁAWSKIEGO PÓŁMARATONU I MARATONU

- ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM 

Organizatorzy założyli, że od 29 marca do 22 grudnia 2021 roku na wytypowanych 41 boiskach na terenie Wrocławia pracować będzie 41 „ trenerów osiedlowych „ w wymiarze 12 godzin tygodniowo ( zajęcia w dni powszednie oraz soboty z możliwością odbywania niektórych zajęć także w niedziele ). Zajęcia odbywałyby się także w okresie wakacji letnich.

Głównymi zadaniami  Trenera Osiedlowego  są :

 1. organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży przebywającej na boisku oraz próba przyciągnięcia do tych zajęć młodzieży, która korzysta z innych terenów
 2. organizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów osiedlowych
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa
 4. organizacja  zajęć rekreacyjno – turystycznych, wycieczek, rajdów, rajdów rowerowych 
 5. organizacja zorganizowanych wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań „ prawdziwego kibica „
 6. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych
 7. kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży
 8. pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program
Współorganizowanie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROCŁAWSKICH IMPREZ PROMUJĄCYCH DYSCYPLINY NIE OLIMPIJSKIE W RAMACH OLIMPIAD  PODWÓRKOWYCH, ORGANIZACJA LATA Z TRENEREM OSIEDLOWYM

 

 

 

 

 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ 

 

 

I Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

- organizacja życia sportowego wrocławskich seniorów poprzez cykliczne/systematyczne zajęcia w wybranych dyscyplinach sportowych
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów korzystających z osiedlowej infrastruktury, świetlic środowiskowych, szkół oraz terenów zielonych
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych wrocławskich seniorów
- kreowanie właściwych postaw ze szczególnym zwracaniem uwagi na aspekt odżywiania się
- wspólne kibicowanie podczas zorganizowanych wyjść na wydarzenia sportowe
- odżywianie się jako istotny aspekt prozdrowotny
- współpraca z osobami i instytucjami ,które mogą wspomóc działalność trenerów senioralnych w tym: szkoły, parafie, Rady Osiedla, Domy Kultury
- aktywizowanie środowisk seniorów poprzez wspólne prowadzenie zajęć w wybranych dniach tygodnia.
- boiska szkolne, osiedlowe, międzyblokowe, obiekty sportowo-rekreacyjne i kąpieliska miasta Wrocławia, parki.

Przeprowadzenie 4 festynów / imprez sportowo-rekreacyjnych z dużym udziałem akcji promującej sportowy, zdrowy styl życia.
Zadanie realizowane będzie na osiedlach wrocławskich oraz terenach zielonych i kierowane będzie do całych rodzin zamieszkałych we Wrocławiu.
Miejsce: Wrocławska Pergola, Pola Marsowe Stadionu Olimpijskiego, Osiedla Wrocławskie, parki, kąpieliska.

II Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

1. przeprowadzenie rekrutacji dziesięciu osób, które prowadzić będą zajęcia w okresie od 15 marca do grudnia 2021
2. Prowadzenie zajęć przez 10 trenerów senioralnych
3. Wytypowanie terenów zielonych - miejsc prowadzenia zajęć przez trenerów senioralnych
3. Doposażenie w sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć oraz ubiorów dla trenerów senioralnych w kolorystyce z elementami uwzględniającymi wrocławski charakter programu
4. Opracowanie specjalnego programu i harmonogramu przeprowadzenia zajęć w okresie wakacji letnich z uwzględnieniem zajęć na terenach otwartych, nad wodą itp.
5. Organizacja turniejów sportowo-rekreacyjnych pomiędzy seniorami z różnych osiedli, co znacząco zintegruje środwiska seniorów
6. Akcje aktywizujące seniorów do aktywności ruchowej ze zwróceniem uwagi na zagrożenie płynące z:
- spożywania niezdrowej żywności
- spożywania używek
- spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed telewizorem.
Alternatywą na te zagrożenia są działania trenerów senioralnych, którzy poprzez realizację programu Trener Senioralny ze Sportową Rodziną wpływają na budowanie świadomości z płynących zagrożeń niewłaściwych postaw.
7. Otwieranie seniorów na wspólne wyjścia na wydarzenia sportowe i czynne kibicowanie lokalnym drużynom wrocławskim.
Potrzeby naszych szerokich działań wynikają z zauważonych problemów i niewiedzy wśród seniorów na temat aktywnego, zdrowego stylu życia. Podczas naszych prowadzonych akcji prozdrowotnych zauważyliśmy problemy związane z tematyką: odżywiania się, nadwagą, brakiem aktywności ruchowej. Poprzez organizację takich spotkań chcemy dotrzeć do świadomości wrocławian o korzystnych aspektach wynikających z właściwych wzorców żywieniowych oraz jak istotną rolę odgrywa w naszym życiu sport i rekreacja. Adresatem naszych działań są całe rodziny oraz seniorzy.
8. Utworzenie stałych miejsc, punktów, w których w określone dni i godziny będą czekać wrocławscy trenerzy senioralni z gotową ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych dla całych rodzin.

III Zakładane cele realizacji zadania publicznego
Podczas realizacji programu Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną w 2021 zrealizujemy następujące aspekty:
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez systematyczne branie udziału w zajęciach sportwo-rekreacyjnych przypominających i uczących o prawidłowym odżywianiu się oraz o walce z nałogami.
2. Edukacja Zdrowotna poprzez konkursy i quizy towarzyszące imprezom sportowym
3. Aktywizacja całych rodzin spędzających czas na świeżym powietrzu
4. Integracja rodzinna podczas rywalizacji sportowej z akcentem na rywalizacje z ideą Fair Play
5.Tworzenie nowych więzi społecznych poprzez współpracę i pomoc podczas zajęć ruchowych
6.Poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej u osób starszych

Założenia i sposób realizacji:
- przeprowadzenie 4 imprez sportowo-rekreacyjnych programu Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną
- pokazy i ćwiczenia medyczne
- konsultacje, zabawy i porady dietetyka
- zagospodarowanie boisk i terenów zielonych na terenie Wrocławia (osiedla, boiska szkolne, parki)
- zwiększenie świadomości potrzeby dbania o kulturę fizyczną i zdrowego trybu życia seniorów
- przygotowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych adresowanych do całych rodzin i seniorów z informacjami na temat zdrowego stylu życia
- marketing programu uwzględniający cele programu oraz rolę gminy Wrocław w jego merytorycznym i finansowym wspieraniu poprzez stałą informację o programie za pośrednictwem środków masowego przekazu (radio,tv,prasa). Informacje na oficjalnej stronie internetowej Trenera Senioralnego i Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, afiszach i plakatach dotyczących zaplanowanych działań.